MOOI

Draag samen met partners bij aan de klimaatdoelen

Schakel EGEN in

AANVRAAGRONDES

De MOOI-subsidieronde van 2022 is inmiddels gesloten. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond deze regeling? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

MOOI IN HET KORT

Wil jij samen met andere partijen in een consortium werken aan een integrale oplossing die bijdraagt aan de klimaatdoelen? Dan kan de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) jou daarbij ondersteunen.

MOOI, onderdeel van het Topsector Energie (TSE) subsidieprogramma, richt zich op projectontwikkeling voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie. De regeling is met name interessant voor nieuwe innovaties die nu nog niet klaar zijn voor commerciële marktintroductie, maar die wel binnen 5 à 10 jaar kunnen leiden tot een eerste toepassing/demonstratie in een praktijkomgeving. Er moet daarbij aandacht zijn voor technische en sociaal-maatschappelijke factoren en kansen.

 Thema’s binnen MOOI

Elektriciteit:

  • Windenergiegebieden op zee
  • Drijvende zonneparken op zee
  • Wind- en zonneparken op land en binnenwater
  • Zonnestroomsystemen op grote daken en infrastructuur

Gebouwde omgeving:

  • Spijtvrije renovatie-proposities voor o.a. woningen en bedrijfsgebouwen
  • Duurzame collectieve warmtevoorziening voor o.a. woonwijken en bedrijventerreinen

Industrie:

  • Elektrificatie van hoge en lage temperatuurwarmte
  • Productie van duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën

 

 Voor wie?

 • Consortia waarin ondernemingen samenwerken met kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en/of belanghebbenden (zoals leveranciers, afnemers, gebruikers).

Waarvoor?

 • Samenwerkingsprojecten gericht op nieuwe, innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen.

Subsidiebudget en -bedragen

Het totale budget voor de MOOI-regeling in 2022 is 81,4 miljoen euro. De verdeling is als volgt:

 • Elektriciteit: 21 miljoen euro
 • Gebouwde omgeving: 39,4 miljoen euro
 • Industrie: 21 miljoen euro

De subsidie bedraagt minimaal 25.000 euro per deelnemer en maximaal 4 miljoen euro per MOOI-project. Voor projecten rond het thema Gebouwde Omgeving is maximaal 7 miljoen euro beschikbaar.

 Voorwaarden

 • Er is een samenwerkingsverband met minimaal 3 ondernemingen dat het project gaat uitvoeren. Deze mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.
 • In het project moet duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak. Betrokken partijen brengen hun expertises samen in een multidisciplinair consortium, waarin vernieuwende ondernemingen (mkb’s) samenwerken met kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en/of belanghebbenden (zoals leveranciers, afnemers, gebruikers). Gezamenlijk werken zij aan integrale oplossingen voor concrete uitdagingen uit het Klimaatakkoord.
 • De aanvrager moet een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.
 • Het project moet een omvang hebben van minimaal 2 miljoen euro aan subsidiabele kosten.
 • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten.
 • Het project heeft een looptijd van maximaal 4 jaar. De activiteiten starten niet voor de indiening van de subsidieaanvraag en starten binnen 6 maanden na de subsidieverlening.
 • De innovatie moet uiterlijk in 2027 (thema Gebouwde Omgeving) of 2032 (thema’s Elektriciteit en Industrie) leiden tot een eerste toepassing. Dit hoeft nog niet op grote schaal, maar kan via een demonstratie in een operationele omgeving.
 • De innovatie is ontwikkeld tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Bijvoorbeeld tegen beperkte systeemkosten en beperkte gevolgen voor medegebruikers en ecologie.
 • Er moet sociaal-maatschappelijk draagvlak zijn voor de innovatie.

Scoren met jouw project? Wij helpen je!

MOOI is een tenderregeling. Dit betekent dat alleen de beste projecten subsidie krijgen. Het is dus van cruciaal belang dat jouw project goed in elkaar steekt en dat je een heldere en overtuigende subsidieaanvraag indient. Onze consultants helpen je daar graag bij!

Ik werk vooral aan projecten binnen de energiesector en de Gebouwde Omgeving in het bijzonder. Mijn doel is om opdrachtgevers verder te helpen met het realiseren van hun Energietransitie ambities. Ik lever dan ook graag een bijdrage aan de ideevorming om succesvolle projecten te ontwikkelen en te financieren. 

Marco Gomis – Senior Consultant →

Marco Gomis
Marco Gomis

Ik werk vooral aan projecten binnen de energiesector en de Gebouwde Omgeving in het bijzonder. Mijn doel is om opdrachtgevers verder te helpen met het realiseren van hun Energietransitie ambities. Ik lever dan ook graag een bijdrage aan de ideevorming om succesvolle projecten te ontwikkelen en te financieren. 

Marco Gomis – Senior Consultant →

CONTACT

Hoe kunnen wij je helpen met duurzame energie & energiebesparing? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.