MOOI-subsidie

Draag samen met partners bij aan de klimaatdoelen

Contact EGEN

Ontwikkel innovatieve energie-oplossingen

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Wil jij samen met andere partijen in een consortium werken aan een integrale oplossing die bijdraagt aan de klimaatdoelen? Dan kan de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) jou daarbij ondersteunen.

MOOI, onderdeel van het Topsector Energie (TSE) subsidieprogramma, richt zich op projectontwikkeling voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie. De regeling is met name interessant voor nieuwe innovaties die nu nog niet klaar zijn voor commerciële marktintroductie, maar die wel binnen 5 à 10 jaar kunnen leiden tot een eerste toepassing/demonstratie in een praktijkomgeving. Er moet daarbij aandacht zijn voor technische en sociaal-maatschappelijke factoren en kansen.

In het kort

MOOI subsidie overzicht

Voor wie?

Consortia waarin ondernemingen samenwerken met kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en/of belanghebbenden (zoals leveranciers, afnemers, gebruikers).

Wanneer?

Het aanvragen van de MOOI-subsidie kan alleen binnen officiële indieningsrondes. De aanvraagronde van 2022 is gesloten; er zijn vooralsnog geen plannen voor een nieuwe MOOI-subsidieronde in 2023. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen over de MOOI-regeling en nieuwe rondes? Schrijf dan in op onze nieuwsbrief.

Hoeveel?

Het totale budget voor de MOOI-regeling in 2022 was 81,4 miljoen euro. De verdeling was als volgt:

 • Elektriciteit: 21 miljoen euro
 • Gebouwde omgeving: 39,4 miljoen euro
 • Industrie: 21 miljoen euro

De subsidie bedroeg minimaal 25.000 euro per deelnemer en maximaal 4 miljoen euro per MOOI-project. Voor projecten rond het thema Gebouwde Omgeving was in 2022 maximaal 7 miljoen euro beschikbaar.

Waarvoor?

Samenwerkingsprojecten gericht op nieuwe, innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen.

Overzicht van

MOOI thema’s

Elektriciteit

 • Windenergiegebieden op zee
 • Drijvende zonneparken op zee
 • Wind- en zonneparken op land en binnenwater
 • Zonnestroomsystemen op grote daken en infrastructuur

Gebouwde omgeving

 • Spijtvrije renovatie-proposities voor o.a. woningen en bedrijfsgebouwen
 • Duurzame collectieve warmtevoorziening voor o.a. woonwijken en bedrijventerreinen

Industrie

 • Elektrificatie van hoge en lage temperatuurwarmte
 • Productie van duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën

 

mooi subsidie themas

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden MOOI

Er is een samenwerkingsverband met minimaal 3 ondernemingen dat het project gaat uitvoeren. Deze mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.

In het project moet duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak. Betrokken partijen brengen hun expertises samen in een multidisciplinair consortium, waarin vernieuwende ondernemingen (mkb’s) samenwerken met kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en/of belanghebbenden (zoals leveranciers, afnemers, gebruikers). Gezamenlijk werken zij aan integrale oplossingen voor concrete uitdagingen uit het Klimaatakkoord.

De aanvrager moet een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.

Het project moet een omvang hebben van minimaal 2 miljoen euro aan subsidiabele kosten.

Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten.

Het project heeft een looptijd van maximaal 4 jaar. De activiteiten starten niet voor de indiening van de subsidieaanvraag en starten binnen 6 maanden na de subsidieverlening.

De innovatie moet uiterlijk in 2027 (thema Gebouwde Omgeving) of 2032 (thema’s Elektriciteit en Industrie) leiden tot een eerste toepassing. Dit hoeft nog niet op grote schaal, maar kan via een demonstratie in een operationele omgeving.

De innovatie is ontwikkeld tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Bijvoorbeeld tegen beperkte systeemkosten en beperkte gevolgen voor medegebruikers en ecologie.

Er moet sociaal-maatschappelijk draagvlak zijn voor de innovatie.

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

MOOI is een tenderregeling. Dit betekent dat alleen de beste projecten subsidie krijgen. Het is dus van cruciaal belang dat jouw project goed in elkaar steekt en dat je een heldere en overtuigende subsidieaanvraag indient. Onze consultants helpen je daar graag bij!

“Ik werk vooral aan projecten binnen de energiesector en de Gebouwde Omgeving in het bijzonder. Mijn doel is om opdrachtgevers verder te helpen met het realiseren van hun Energietransitie ambities. Ik lever dan ook graag een bijdrage aan de ideevorming om succesvolle projecten te ontwikkelen en te financieren.”

Neem contact op met Marco Gomis ﹥

Blijf op de hoogte

Nieuws

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer
VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze...

Lees meer
Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu...

Lees meer

Contact

Meer weten over de MOOI-regeling?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81