Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Gepubliceerd op: 17 mei 2023 | Laatst bijgewerkt op: 17 mei 2023

Afgelopen maand werd meer bekend over de plannen voor een nieuwe subsidieregeling ‘Waterstof in Mobiliteit’. Met die subsidie wil het kabinet een extra impuls geven aan het gebruik van waterstof binnen de transport- en mobiliteitssector. De regeling start naar verwachting in de eerste helft van 2024. Op dit moment wordt nog druk gewerkt aan het uitwerken van de details. Dit artikel geeft alvast een eerste indruk van de plannen.

Aanleiding en doel van de subsidieregeling

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat typeert de markt van waterstof in mobiliteit als ‘afwachtend’: zonder voertuigen komt er geen tankinfrastructuur, en zonder tankinfrastructuur komen er geen voertuigen. De onrendabele top van zowel tankinfrastructuur als voertuigen is nog te hoog, waardoor investeringen uitblijven. Het is de bedoeling dat de nieuwe subsidieregeling deze patstelling doorbreekt, en het aantrekkelijker maakt om te investeren in waterstof. Vooral bij zwaar (weg)transport – met veelal lange afstanden en een zware vermogensvraag – is nog veel voordeel te behalen met schonere voertuigen en waterstof. Dat was ook de aanleiding voor de eerdere AanZET-subsidie, gericht op het stimuleren van het gebruik van schone vrachtwagens met batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving. De beoogde ‘Waterstof in Mobiliteit’ subsidie focust daarentegen geheel op waterstof, en is specifiek gericht op samenwerkingsverbanden.

Voor wie is de ‘Waterstof in Mobiliteit’ subsidie?

De nieuwe subsidie focust op zwaar wegtransport en kan bovendien alleen worden aangevraagd door consortia. Bij dat laatste moet worden gedacht aan samenwerkingsverbanden van partijen uit de hele waterstofketen (zoals exploitanten van waterstof-infrastructuur, transportondernemingen en verladers). Daarbij moet sprake zijn van een combinatie van voertuig- en tankinfrastructuur, waardoor de tankinfrastructuur al vanaf de start van exploitatie kan rekenen op een basisafname. Hierdoor komt opschaling van zowel tankinfra als voertuigen tot stand, met doorwerking naar de opschaling van productie van groene waterstof. Verder streeft de regeling naar een evenwichtige landelijke spreiding van waterstoftankstations, en zal er veel nadruk liggen op projecten in de buurt van stedelijke knooppunten en corridors.

Subsidiebedragen, -percentages en budgetten

  • De subsidieregeling zal waarschijnlijk in de eerste helft van 2024 van start gaan. In eerste instantie met een bescheiden budget van 22 miljoen euro.
  • Bedoeling is dat de regeling een aantal jaar zal doorlopen, mogelijk met een hoger budget (maar de hoogte daarvan is nog onbekend).
  • De subsidie is een ‘aanschafsubsidie’ op de onrendabele top van tankstations en voertuigen (conform de staatssteuneisen).
  • De subsidiepercentages en maximale subsidiebedragen moeten nog worden bepaald. Dit geldt ook voor het exacte aanvraagtijdvak.
  • Gedacht wordt aan een tendersystematiek: projecten met relatief de laagste subsidievraag (€/kg CO2) worden het eerst gehonoreerd.

Meer weten? EGEN kan helpen!

Tot zover de eerste contouren van de subsidieregeling ‘Mobiliteit in Transport’. Voordat de regeling daadwerkelijk van start kan gaan moeten nog veel belangrijke punten worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld: op basis van welke criteria worden projecten beoordeeld? Wat worden de subsidiepercentages? Uit hoeveel partijen moet een consortium bestaan? En geldt er een minimale exploitatieperiode om in aanmerking te komen voor subsidie? De experts van EGEN zijn als eerste op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. En natuurlijk kunnen zij ook helpen bij het opstellen van een optimale subsidieaanvraag, en adviseren over innovatieplannen en daarmee samenhangende subsidiemogelijkheden op het gebied van waterstof en schoon transport. Wij zijn bereikbaar via 088-838 13 81 of het contactformulier hieronder.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81