MOOI-subsidie voor innovaties gaat in 2022 weer open

Stap voor stap komt er meer duidelijkheid over de subsidiekansen in 2022. Zo werden deze week de details onthuld over de MOOI-subsidieregeling, die in 2022 kansen gaat bieden voor nieuwe innovaties op het gebied van zonne- en windenergie, de gebouwde omgeving en de industrie. De start van de aanvraagronde (in juli) lijkt nog ver weg, maar kenners weten dat een goed project een ‘lange aanloop’ nodig heeft. In dit artikel vertellen we vast meer over ‘de nieuwe MOOI’.

Wat was het ook alweer, die MOOI-subsidie?

MOOI is de korte benaming van de subsidieregeling ‘Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie’. Kortgezegd is de subsidie bedoeld voor projecten die:

 • zijn gericht op innovaties zoals genoemd in de MOOI-thema’s en missies (zie hieronder);
 • bestaan uit industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling (Research & Development);
 • worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband met tenminste drie (niet-verbonden) ondernemingen;
 • een financiële omvang hebben van minimaal 2 miljoen euro aan projectkosten.

De MOOI-regeling is op zoek naar veelbelovende nieuwe innovaties die goede kansen bieden, maar nog niet rijp zijn voor een marktintroductie. Wel moet de beoogde innovatie binnen 5 jaar (soms 10) kunnen leiden tot een eerste toepassing/demonstratie in een praktijkomgeving. Typerend voor de MOOI-subsidie is ook de nadruk op de integrale aanpak bij het zoeken naar een optimale oplossing/innovatie. Om die reden kan de subsidie niet worden aangevraagd voor R&D-projecten van individuele bedrijven. De subsidie is evenmin bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten (zie dan: de DEI+ subsidie). En voor projecten waar de nadruk ligt op ‘kostprijsreductie’ kan vaak beter een beroep worden gedaan op de HER+ subsidie.

De MOOI-innovatiethema’s

De MOOI-subsidie in 2022 richt zich op drie thematische ‘missies’ (of sectoren). Het gaat om:

Missie A: Elektriciteit. Voor dit MOOI-onderdeel wordt gezocht naar R&D-projecten die zijn gericht op nieuwe innovaties voor wind- en zonne-energie. De innovatiethema’s bij deze missie zijn:

 • Innovaties als integraal onderdeel van windenergiegebieden op zee (inclusief windturbines).
 • Innovaties voor drijvende zonneparken op de Noordzee (robuust en met optimale levensduur).
 • Innovaties als integraal onderdeel van hernieuwbare elektriciteitsproductieparken op land of binnenwater (zonnestroom- en/of windturbines).
 • Innovaties als integraal onderdeel van hernieuwbare elektriciteitsproductie op grote dakconstructies of infrastructuur (zoals geluidswallen).

Missie B: Gebouwde omgeving. Via dit onderdeel is subsidie mogelijk voor R&D-projecten die zijn gericht op nieuwe innovaties die passen binnen de volgende innovatiethema’s:

 • Spijtvrije renovatie-proposities voor woningen, kantoren, bedrijfshallen (niet-industrie), onderwijsgebouwen, sportaccommodaties en zorgvastgoed. Denk hier aan een combinatie van bouwkundige isolatie, installatietechnische oplossingen (airco/ventilatie) èn warmtapwaterlevering die optimaal is ingepast in het lokale energiesysteem.
 • Duurzame collectieve warmtevoorziening (op basis van volledig elektrisch, hybride of met een zeer laag, laag of midden-temperatuur warmtenet) voor woonwijken, bedrijventerreinen, kantoor- of winkelgebieden.

Missie C: Industrie. Dit onderdeel gaat specifiek over de industriesector, en focust op elektrificatie van de warmtebehoefte en het gebruik van circulaire grondstoffen. De innovatiethema’s zijn hier:

 • Procesvernieuwing door middel van elektrificatie van hoge temperatuurwarmte (in de staalindustrie, chemie, glas- en keramiek) en elektrificatie van lage temperatuurwarmte (voor drogen en ontwateren, in de voedings- en papierindustrie).
 • Productie van duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën. Het gaat daarbij om innovaties rondom de productie en (her)gebruik van CO2 -neutrale chemicaliën op basis van circulaire en/of biobased grondstoffen (zoals methanol, ethanol en organische zuren, aromaten en lagere olefines).

Subsidiebedragen, budget en aanvraagronde

Een MOOI-subsidie kan oplopen tot een bedrag van 4 miljoen euro voor projecten binnen de thema’s Elektriciteit en Industrie, en zelfs maximaal 7 miljoen euro voor projecten binnen het thema Gebouwde Omgeving. De aanvraagronde van 2022 krijgt een subsidiebudget van ruim 66 miljoen euro (waarvan 21 miljoen euro voor het thema Elektriciteit, 21 miljoen voor Industrie en 24,4 miljoen euro voor Gebouwde Omgeving).

De aanvraagronde zal lopen van 1 juli tot en met 6 september 2022. Dat lijkt nog ver weg, maar de MOOI is een complexe subsidie, die vraagt om tijdige voorbereidingen. We geven enkele tips en handreikingen:

 • insiders gaan voor de MOOI-ronde in 2022 uit van zo’n 75 subsidieaanvragen (en circa 20 toekenningen);
 • aanvragen van de subsidie kan alleen na een verplichte ‘vooraanmelding’ (mogelijk van 1 tot en met 19 april 2022);
 • belangstellenden die zich oriënteren op een MOOI-samenwerkingsproject kunnen al eerder contact zoeken met de experts van EGEN. Door hun ervaringen met eerdere MOOI-rondes, kunnen zij goede praktische adviezen geven over uw plannen, het inrichten van een sterk consortium, en het opstellen van een optimale subsidieaanvraag. 

Meer nieuws

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Afgelopen maand werd meer bekend over de plannen voor een nieuwe subsidieregeling ‘Waterstof in Mobiliteit’. Met die subsidie wil het kabinet een extra impuls geven aan het gebruik van waterstof binnen de transport- en mobiliteitssector. De regeling start naar...

Lees meer
Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Het Klimaatfonds 2024 wordt een belangrijke schakel in het behalen van de doelstelling van ten minste 55% CO2-reductie in 2030. Met een budget van 35 miljard euro gaat het Klimaatfonds vanaf volgend jaar extra klimaatuitgaven mogelijk maken in Nederland. “Het...

Lees meer
Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vrij stilletjes ging zij afgelopen week van start: de nieuwe aanvraagronde van de VEKI-subsidie. De beperkte media-aandacht is best opvallend, want het gaat hier om misschien wel de grootste en belangrijkste nationale subsidieregeling voor industriebedrijven die...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81