DEI+ subsidie

Test nieuwe energietechnologie in een pilot- of demoproject

Contact EGEN

VOOR PILOT- EN DEMONSTRATIEPROJECTEN

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

DEI+ is een subsidie voor projecten waarbij nieuwe innovaties op het gebied van energie en CO2-reductie worden uitgeprobeerd in de vorm van een pilot of demonstratieproject. Het gaat daarbij om innovaties waarvoor het meeste onderzoek inmiddels al achter de rug is. Denk hierbij aan het testen van een prototype op een praktijklocatie of een proefopstelling, of aan het toepassen van een nieuwe technologie in een industrieel productieproces.

In het kort

DEI+ overzicht

Voor wie?

Nederlandse bedrijven die een nieuwe energie- en/of klimaatinnovatie in de praktijk gaan testen. Het gaat hier doorgaans om industriële partijen die optreden als 'first user' van de betreffende innovatie. De nieuwe technologie wordt dan op locatie getest, gedemonstreerd en geperfectioneerd. Dit gebeurt vaak in samenwerking met de ontwikkelaar, fabrikant, leverancier of andere partners.

Wanneer?

De DEI+ regeling werkt met verschillende aanvraagrondes. Naast de 'algemene' aanvraagronde, verschijnen er regelmatig 'specifieke' rondes rondom bepaalde thema's. Elke ronde heeft een eigen aanvraagtijdvak (zie hieronder bij DEI+ Thema's). Let op: aanvragen worden behandeld zolang het budget voor het betreffende thema reikt (volgens het principe ‘first come, first served’).

Hoeveel?

Het subsidiepercentage ligt doorgaans tussen 25 en 50% van de projectkosten. Daarop zijn meerdere uitzonderingen mogelijk (zoals een extra opslag van 10% of 20% bij kosten door respectievelijk een middelgroot of klein bedrijf, of een mogelijke verhoging naar 80% voor onderzoeksorganisaties. De subsidie kan oplopen tot 25 miljoen euro (voor pilotprojecten) of zelfs tot 30 miljoen bij demonstratieprojecten. Het beschikbare subsidiebudget wordt bepaald per aanvraagronde (zie het overzicht bij de DEI+ Thema’s)

Waarvoor?

CO₂-reducerende projecten voor verduurzaming en energie-innovatie, zoals:

  • Pilotprojecten, waarbij je een nieuwe technologie test en verbetert in een proefopstelling die kenmerkend is voor de praktijk.
  • Demonstratieprojecten, waarbij je investeert in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden DEI+

De belangrijkste DEI+ voorwaarden zijn:

Voor de projecten geldt een maximale looptijd van 4 jaar.

De projecten moeten innovatief zijn.

Bij pilotprojecten kijkt RVO naar de internationale stand van de techniek.

Voor demonstratieprojecten geldt dat je maximaal twee keer eerder subsidie mag hebben ontvangen voor eenzelfde soort installatie vanuit de Topsector Energie-regelingen.

Jouw voordeel

Wat levert de DEI+ subsidie op?

Type project
Subsidiepercentage
Pilot projecten
25%-80%
Demonstratieprojecten
25%-50%

* Hierbij komt nog 10% extra voor middelgrote ondernemingen en 20% extra voor kleine ondernemingen.

Investeringssubsidie wordt alleen verstrekt op de zgn. meerkosten; de addtionele investeringskosten tov een minder millieuvriendelijkere investering die ook gedaan zou kunnen worden. Graag denken wij mee in het bepalen van de referentie voor het optimaliseren van de subsidie.

Overzicht van

DEI+ thema’s

Algemene DEI ronde
De gewone ‘algemene en brede’ DEI+ ronde staat open voor aanvragen van 21 november 2023 tot uiterlijk 29 augustus 2024 (echter zolang het budget reikt, 141 miljoen euro). Deze ronde betreft de volgende thema’s:

Energie-efficiëntie:

Bij dit thema gaat het om projecten gericht op het energie-efficiënter maken van productieprocessen (dus niet op gebouwen). Het kan daarbij gaan om bestaande processen, maar ook om nieuwe processen indien deze efficiënter zijn dan de huidige stand der techniek.

Bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen:

Dit betreft de productie, opslag en inpassing van energie uit onder meer wind, zon, waterkracht, geothermie, biomassa, stortgas, biogas en rwzi-gas. Landschappelijke/ruimtelijke inpassing kan daar onderdeel van zijn. Nieuw is dat ook projecten rondom biobrandstoffen (bijvoorbeeld biokerosine) of energieopslag in aanmerking komen.

Flexibilisering van het energiesysteem:

Pilotprojecten gericht op het voorkomen van netcongestie en andere onbalans met behulp van installaties of voertuigen (via energieopslag, conversie, off-grid aanbod, reactieve of realtimevraagsturing enzovoorts).

Lokale infrastructuur:

Dit betreft demonstratieprojecten gericht op lokale energie-infrastructuur met een open/openbaar karakter (zoals distributienetwerken, stoom-netwerken, industriële infrastructuur, innovatieve warmtenetten of stadsverwarming).

Circulaire Economie:

Dit thema is gericht op reductie van fossiele grondstoffen, vervanging door secundaire grondstoffen (bijvoorbeeld biobased), afvalreductie, terugwinning, inzameling/sortering en het geschikt maken voor hergebruik of recycling. Nieuw is dat het voortaan ook mag gaan om verwerking van eigen afvalstromen, of vervanging van primaire grondstoffen door gerecyclede grondstoffen. Let op: in aanmerking komen alleen grote projecten (vanaf 3 miljoen euro subsidie).

Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)

Dit betreft afvang, transport, toepassing of opslag van CO2. Projecten moeten gericht zijn op reductie van industriële CO2-emissies, het voorzien in de toekomstige koolstofbehoefte of ‘negatieve’ emissietechnieken.

Overige CO2-reducerende maatregelen:

Deze restcategorie biedt ruimte voor projecten die vallen buiten een van de andere DEI+ thema’s, uit zowel generieke of specifieke openstellingsrondes.

Specifieke DEI-rondes
Naast de bovenstaande algemene DEI+ ronde zijn er verschillende ‘specifieke’ aanvraagrondes, elk met een eigen focus, budget en aanvraagtijdvak.
Het gaat om:

Vergassing van reststromen

Deze DEI subsidieronde is gericht op bedrijven die investeren in installaties voor het omzetten van biogene of gemengde reststromen naar duurzame energiedragers (groen gas, methanol etc.). Aanvragen kan van 15 februari tot uiterlijk 29 augustus 2024, echter zolang het budget reikt (98 miljoen euro).

Waterstof en groene chemie

Deze DEI ronde betreft pilots en demonstratieprojecten gericht op waterstof-productie (elektrolyse), transport/opslag, innovatieve toepassingen en infrastructuur. Aanvragen kan van 3 juli 2023 tot uiterlijk 25 juni 2024, echter zolang het budget reikt (40 miljoen euro).

Circulaire Economie ('KIA CE')

Voor dit DEI onderdeel verwachten we een openstelling voor eind april 2024. Het onderdeel richt zich op projecten die recycling, hergebruik of biobased grondstoffen mogelijk maken. Tot die tijd kan soms al wel een beroep worden gedaan op de algemene DEI+ oproepronde (zie hierboven). Ter indicatie: de ronde van 2023 had een budget van 2,5 miljoen euro.

Aardgasloze gebouwde omgeving

Deze DEI ronde betreft pilot- en demonstratieprojecten, gericht op het ‘aardgasloos’ maken van bestaande bouw. Aanvragen kan van 1 maart 2024 tot uiterlijk 29 augustus 2024, echter zolang het budget reikt (6 miljoen euro).

Waarom deze subsidie?

Doel van de DEI+

De DEI+ subsidie is een investeringssubsidie voor Nederlandse innovaties op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Het doel van deze subsidie is tweeledig:

      • Het stimuleren van de verduurzaming van Nederland;
      • Het stimuleren van de economie – zo kunnen Nederlandse bedrijven makkelijker de stap maken naar de internationale markt

“Ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking met diverse klanten van EGEN, en dan met name in de milieusector. Ik ben iemand met een positieve instelling (glas halfvol!) die houdt van uitdaging en resultaat.”

Neem contact op met Jeroen de Hosson →

Jeroen de Hosson

Blijf op de hoogte

Nieuws

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten over DEI+ subsidie?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81