DEI+ SUBSIDIE 2021 ZOEKT PILOTS EN DEMOPROJECTEN

Deze week opende een nieuwe aanvraagronde van de DEI+ subsidie (ook bekend als de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie). Deze regeling biedt aantrekkelijke subsidiekansen voor partijen die werken aan nieuwe innovaties en pilots. Dit artikel gaat in op de verschillende thema’s, de voorwaarden en het aanvragen van de subsidie.

DEI is bestemd voor pilots en innovatieprojecten

De DEI+ regeling ondersteunt innovatieve projecten op het gebied van klimaat en milieu. De subsidie is bedoeld voor innovatieprojecten in de vorm van een pilot- of een demonstratieproject:

  • een pilot-project moet betrekking hebben op een nieuw experimenteel product (met experimentele ontwikkeling en tests in een praktijkomgeving)
  • een demonstratieproject moet betrekking hebben op een innovatie die nieuw is voor Nederland (met investeringen in de praktijktoepassing door de eindgebruiker of exploitant).

De lat ligt hier beslist hoog! Toch biedt de regeling mooie aanknopingspunten voor (primair industriële) partijen die werken aan innovaties met aanzienlijke verbeteringen op het gebied van energiebesparing of CO2-reductie. Samenwerking bij een project is toegestaan (en vaak raadzaam), maar geen verplichte voorwaarde. Belangrijker is dat het gaat om een project dat goed aansluit op de officiële subsidiethema’s, doelstellingen en voorwaarden.

Subsidiethema’s van de DEI in 2021

De DEI+ regeling bestaat dit jaar uit de volgende acht thema’s:

  • Energie-efficiëntie: dit thema biedt kansen in het geval van investeringen gericht op het verminderen van het energieverbruik bij de eigen productieprocessen van ondernemingen in de (proces-)industrie.
  • Circulaire Economie: bij dit thema gaat het om recycling en hergebruik van afval, of het vervangen van fossiele door biobased grondstoffen. Let op: er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor grote projecten (meerdere miljoenen), met name rondom het verwerken/opwerken van afvalstromen van derden.
  • Hernieuwbare energie: investeringen in zonne-energie, windenergie, aerothermie (omgevingslucht), hydrothermie (oppervlaktewater), geothermie (aardwarmte), energie uit oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas. Er zijn extra kansen voor projecten gericht op de ‘ruimtelijke inpassing’ van (zeer) grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind.
  • Lokale infrastructuur: bijvoorbeeld een innovatief lokaal stoomnetwerk of warmtenetwerk. Het moet dan wel gaan om een ‘open’ systeem, waar ook andere ondernemingen op aangesloten kunnen worden.
  • CCUS: hierbij gaat het om kansrijke pilots, die gericht zijn op afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2 (CCS/CCU). Er is geen subsidie mogelijk voor het tijdelijk of permanent opslaan van CO2 op land, maar bijvoorbeeld wel voor pilots rondom hergebruik bij glastuinbouwbedrijven.
  • Flexibilisering van het energiesysteem: bij dit thema gaat het om pilots met innovaties op het gebied van waterstof, elektrolyse, grootschalige energieopslag, conversie van elektriciteit naar andere dragers/producten, en beter stuurbare opwekinstallaties.
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen: dit thema zoekt naar innovaties voor gebouwen of de energie-infrastructuur van een wijk, die op korte termijn zicht bieden op aanzienlijke verduurzaming van de bestaande bouw. Met goede subsidiekansen voor gemeentelijke proeftuinprojecten.
  • Overige CO2-reducerende maatregelen: dit thema heeft betrekking op overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie, of de elektriciteitssector. De sectoren landbouw en mobiliteit vallen buiten dit thema.

Subsidiebedragen en projectomvang

Een kansrijk DEI-project zal doorgaans een financiële omvang hebben van minimaal 1 miljoen euro aan projectkosten. Dat is geen harde subsidievoorwaarde, maar een bruikbare ‘ervaringsregel’. De hoogte van de subsidiebijdrage ligt meestal tussen de 25% en 50% van de kosten (voor mkb’s en onderzoeksinstellingen kan dat meer zijn). Een DEI-project mag een looptijd hebben tot maximaal 4 jaar. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag per project bedraagt 15 miljoen euro. 

Aanvraagtermijn en budget

Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk binnen officiële rondes. De huidige aanvraagronde loopt van 18 januari 2021 tot 7 januari 2022 (17.00 uur). Let op: de verdeling van de subsidies gebeurt op volgorde van ontvangst, en zolang het subsidiebudget reikt. Het DEI-budget in 2021 bedraagt in totaal ruim 85 miljoen euro.

Belangstelling? Wij helpen u graag verder!

Heeft u plannen voor een pilot of demonstratieproject dat zich richt op het energie-efficiënter maken van uw bedrijf, op CO2-reductie of duurzame energie? De energie-experts van EGEN kunnen vertellen of er kansen zijn binnen de DEI+ subsidie (of andere regelingen). Snelheid is een factor, want deze subsidietrajecten vragen om forse voorbereidingen. Wacht dus niet en leg uw plannen zo spoedig mogelijk voor! Bel 088-838 13 81 of stuur een kort bericht:

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met EGEN via 088-8381381 of stuur ons een berichtje.