Regeling Groenprojecten 2022 start in juni

Gepubliceerd op: 19 mei 2022 | Laatst bijgewerkt op: 3 juni 2022

Investeerders in projecten met een ‘groen’ karakter kunnen daarvoor een voordelige lening aanvragen via de regeling Groenprojecten. Met ingang van 1 juni 2022 geldt een gewijzigde regeling, die ruimte biedt voor verschillende nieuwe soorten duurzame en innovatieve investeringen. Bijvoorbeeld gericht op energietransitie of circulaire economie. De experts van EGEN geven een update.

Wat is een ‘groene lening’?

Een groene lening in de zin van de regeling Groenprojecten is een speciale voordelige lening die investeerders kunnen aanvragen bij een bank of beleggingsinstelling met een groenfonds. De regeling werd ingevoerd in 1994 om daarmee een extra impuls te creëren voor beleggingen en investeringen gericht op milieu, natuur en bos. De huidige regeling uit 2016 wordt op 1 juni vervangen door de nieuwe Regeling Groenprojecten 2022.

Ook in tijden van lage rente heeft de regeling een toegevoegde waarde. De energietransitie vraagt om veel nieuwe duurzame investeringen van bedrijven. Vaak met relatief hoge kosten, een ongunstiger risico-rendement (ten opzichte van reguliere investeringen) en een vaak lastige financierbaarheid bij banken. Hierdoor is het niet vanzelfsprekend dat ondernemers de investeringen zullen doen. Vanwege dit ‘marktfalen’ wil de overheid een extra impuls blijven geven om ondernemers toch te laten kiezen voor de beleidsmatig gewenste groene investeringen.

Welke ‘groene’ projecten vallen hieronder?

De vernieuwde regeling Groenprojecten heeft betrekking op groene investeringen rondom zeven thema’s. Die thema’s zijn: natuur, duurzame landbouw, circulaire economie, duurzame energie, duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. Hieronder kijken we kort naar de invulling per thema.

Thema 1: Natuur. Dit thema betreft projecten gericht op ontwikkeling en instandhouding van natuur- en landschappelijke waarden.

Thema 2: Duurzame landbouw. Hierbij gaat het om investeringen gericht op biologische landbouw, glastuinbouw (Groen Label Kassen en LED-verlichting) en duurzame land- en tuinbouw. Daarnaast is er een nieuwe categorie ‘Eiwittransitie’, speciaal voor investeringen in productiesystemen voor algen, kroos, wier, en systemen voor insectenkweek en bioraffinage.

Thema 3: Circulaire economie. Hierbij gaat het om investeringen op het gebied van onder meer:

  • Biobased (productieapparatuur voor grondstoffen/producten op basis van biomassa of voor producten van biobased plastics);
  • Grondstofbesparing (grondstofbesparende productieapparatuur of industriële apparatuur en productieapparatuur voor duurzamere producten met terugnamegarantie);
  • Levensduurverlenging (productieapparatuur voor refurbishment/hergebruik, en apparatuur/voorzieningen voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen, of voor demontage ten behoeve van hergebruik of recycling);
  • Recycling (recyclingapparatuur, verwerkingsapparatuur voor gerecyclede grondstoffen, scheidingsapparatuur voor afval, en apparatuur voor chemische verwerking van afvalstoffen).

Thema 4: Duurzame energie. Dit thema omvat investeringen die zijn gericht op:

  • Duurzame energie-opwek (via onder meer windturbines, PV-cellen, zonnecollectoren, waterkracht, aardwarmte, biogas-opwaardeerinstallaties);
  • Energieopslag/distributie (opslag van duurzame energie, of via warmte- en koudedistributie);
  • Efficiënt energiegebruik (door middel van proces-intensificatie, via koelen en vriezen, of door nuttig gebruik van restenergie).

Thema 5: Duurzaam bouwen. Bij dit thema kan gedacht worden aan investeringen in duurzame woningen (nieuwbouw of renovatie) of aan de ‘herbestemming’ van gebouwen tot woningen. Maar het mag verder ook gaan om duurzame nieuwbouw of renovaties van utiliteitsgebouwen of gebouwen met een industriefunctie.

Thema 6: Duurzame mobiliteit. Rondom transport ligt veel nadruk op ‘zero-emissie’ en op duurzame investeringen in (niet-railgebonden) voertuigen, binnenvaartschepen, mobiele werktuigen en -aggregaten, laad- en tankinfrastructuur, en voorzieningen voor elektrisch varen, of voor gekoeld transport.

Thema 7: Klimaatadaptatie. Dit laatste thema omvat investeringen gericht op innovatieve koeling van gebouwen, op vegetatiedaken en waterberging (inclusief ‘retentiegebieden’ en het verhogen van grondwater in veenweidegebieden).

Belangrijke bijkomende voorwaarden

Om aangemerkt te worden als ‘groenproject’ moeten de investeringen in elk geval goed passen binnen een van de bovenstaande zeven thema’s. Daarnaast gelden er nog verschillende andere voorwaarden. Zo moet de investering gericht zijn op nieuwe, nog niet gangbare technieken of werkwijzen (die mogen op dit moment slechts ‘zeer beperkt’ worden toegepast). Ook moet de investering een hoog milieubeschermingsniveau hebben (de investering moet verder gaan dan wat er al wettelijk verplicht is). Bovendien moet er sprake zijn van belemmeringen van financieel-economische aard (hoge kosten en risico’s, een lager rendement, langere terugverdientijd, lastige financierbaarheid).

De regeling Groenprojecten biedt ruimte voor investeringsprojecten met een projectvermogen tot 75 miljoen euro. In bijzondere gevallen kan die bovengrens worden verhoogd.

Over het aanvragen van deze leningen

Investeerders die een lening willen aanvragen op basis van de regeling Groenprojecten, moeten zich richten tot een bank of beleggingsinstelling met een groenfonds. Want alléén deze erkende instellingen (zie dit overzicht) kunnen voor een project de vereiste ‘groenverklaring’ aanvragen. En alleen met die ‘groenverklaring’ mag het groenfonds de betreffende investering vervolgens financieren tegen extra gunstige voorwaarden (in veel gevallen: een lening tegen een lager rentetarief).

Wat kan EGEN doen?

Partijen die zich oriënteren op omvangrijke duurzame investeringsprojecten kunnen zich richten tot EGEN. Onze experts zijn uitstekend bekend met de financiële mogelijkheden op dit gebied; of het nu gaat om subsidies, financieringen, of het vinden van een optimale combinatie. Bovendien kunnen zij waardevolle technische adviezen geven over concrete voorgenomen investeringsopties, en zo helpen om de juiste keuzes te maken. Bijvoorbeeld met berekeningen over rendement, kostenefficiency en terugverdientijd. Meer weten? Stuur ons je plannen of vraag via het onderstaande formulier.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81