Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Het Klimaatfonds 2024 wordt een belangrijke schakel in het behalen van de doelstelling van ten minste 55% CO2-reductie in 2030. Met een budget van 35 miljard euro gaat het Klimaatfonds vanaf volgend jaar extra klimaatuitgaven mogelijk maken in Nederland. Het Klimaatfonds is van groot belang om de benodigde energie-infrastructuur aan te leggen, de mobiliteit en de gebouwde omgeving te verduurzamen en een groene industriepolitiek te verwezenlijken, aldus minister Rob Jetten. 

Doelen van het Klimaatfonds

Met het Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024 wil het kabinet een helder overzicht verschaffen van de geplande uitgaven. Maatregelen die in aanmerking komen voor financiering hebben betrekking op drie overkoepelende bestedingsdoelen van het Klimaatfonds:  

  1. Een broeikasgas-neutrale energievoorziening in 2050; 
  1. Het stimuleren van de implementatie van technieken voor energie-efficiëntie en het stimuleren van toepassing van hernieuwbare energie en overige broeikasgas-reducerende technieken en maatregelen in het bedrijfsleven; 
  1. Het stimuleren van de implementatie van technieken voor energie-efficiëntie en toepassing van hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving. 

Deze doelen heeft de Ministeriële Commissie voor Klimaat en Energie aangescherpt tot zes ‘percelen’, elk met een toegekend budget: Kernenergie (€ 5 miljard), CO2-vrije elektriciteitscentrales (€ 1 miljard), Energie-infrastructuur (€ 4 miljard), Vroege fase opschaling (€ 15 miljard), Verduurzaming industrie en mkb (€ 3 miljard) en Verduurzaming gebouwde omgeving (€ 7 miljard). 

Ontwikkelingsfase en beoordeling fondsbeheerder 

Aan het einde van de zomer van 2022 begon de ontwikkelingsfase van het meerjarenprogramma. Dit bestond uit het uitwerken van maatregelen door verschillende ministeries en het opstellen van deelprogramma’s. In totaal zijn er meer dan tachtig maatregelen voorgesteld aan de fondsbeheerder (minister Rob Jetten), met een totale budgetclaim van ongeveer € 48 miljard. Deze maatregelen zijn beoordeeld op hun bijdrage aan de doelen van het fonds, alsmede op hun doeltreffendheid, doelmatigheid, additionaliteit en uitvoerbaarheid. Er zijn verschillende maatregelen geselecteerd die variëren van normeringen en subsidieregelingen tot beleidsbudgetten. Naast de introductie van nieuwe subsidieregelingen worden ook bestaande regelingen (zoals de VEKI) opgehoogd om ze meerjarig te kunnen voortzetten. Maatregelen die in het Ontwerp zijn opgenomen zijn bijvoorbeeld:  

  • Nieuwbouw kerncentrales (€ 117 mln.) 
  • Subsidieregeling CO2-vrije gascentrales (€ 400 mln. en een reservering van €584 mln.) 
  • Laadinfrastructuur voor wegvervoer (€403,8 mln.) 
  • Geothermie, lage en hoge temperatuur (€ 152 mln.) 
  • Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) (€ 525 mln.) 
  • Stimulering van hybride warmtepompen in bestaande bouw (€ 485 mln. met een reservering van € 401 mln.) 

Reserveringen zijn middelen die in principe voor maatregelen beschikbaar worden gesteld voor het Meerjarenplan 2025, op voorwaarde dat de maatregel verder wordt onderbouwd en uitgewerkt. In het Ontwerp wordt ook toegelicht waarom bepaalde maatregelen niet voldoen aan de eisen van het Klimaatfonds. Het Meerjarenprogramma dat definitief wordt vastgesteld, wordt samen met de officiële begroting van het fonds op Prinsjesdag aan het parlement gepresenteerd. Het Klimaatfonds zal in het jaarverslag volledige verantwoording afleggen over hoe de beschikbare middelen uit het fonds zijn besteed.  

Profiteren van het Klimaatfonds? 

Het Meerjarenplan Klimaatfonds 2024  opent nieuwe financieringsmogelijkheden, en verhoogt budgetten van al bestaande (subsidie)maatregelen. EGEN volgt de ontwikkeling van het Klimaatfonds nauwgezet en informeert haar relaties over concrete subsidiekansen die uit het fonds voortkomen. Nu al vragen? Onze experts van EGEN kijken graag naar de mogelijkheden voor jouw projecten, en helpen je bij het voorbereiden en indienen van een succesvolle aanvraag.  

Meer nieuws

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81