Topsector Energie zoekt nieuwe klimaatinnovaties voor de industrie

De industrie zal de komende jaren flink bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord. Bijvoorbeeld via innovaties op het gebied van procesefficiency, elektrificatie, CCS, waterstof, recycling, biobased grondstoffen of hergebruik van reststromen. Belangrijke aanjager van nieuwe innovaties op deze gebieden is de topsector Energie, bijvoorbeeld via het TSE-programma Industrie. Deze zomer start een gloednieuwe subsidieronde.

Over het programma TSE industrie

Het programma TSE Industrie is een van de programma’s uit het subsidie-instrumentarium van de topsector energie (ook bekend als de Topsector Energiesubsidies of TSE). De TSE-programma’s zijn gericht op het aanjagen van belangrijke nieuwe energie-innovaties. Het deelprogramma TSE Industrie start deze zomer een nieuwe subsidieronde. Belangstellenden kunnen zich nu alvast gaan voorbereiden, want de belangrijkste voorwaarden zijn inmiddels bekend.

Voor wie is dit interessant?

De nieuwe subsidieronde voor TSE Industrie is interessant voor bedrijven die werken aan nieuwe innovaties die zorgen voor goedkopere, klimaat-neutrale en/of circulaire producten, processen en diensten. Daarbij gelden een paar belangrijke voorwaarden. Zo is er alleen subsidie mogelijk voor innovaties rondom aangewezen thema’s (zie hieronder). En ook de impact moet flink zijn: de innovatie moet (uiterlijk in 2030) leiden tot een eerste markttoepassing in significante industriële sectoren in Nederland.

Subsidie voor innovatieprojecten

Het programma mikt op ‘innovatieprojecten’ die resulteren in goedkopere, klimaat-neutrale en/of circulaire producten, processen en diensten, die tot een eerste markttoepassing in Nederland leiden. Zo’n innovatieproject zal meestal bestaan uit industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling (R&D). Experimentele pilot-projecten zijn niet uitgezonderd maar passen beter binnen de DEI+ subsidie. En in andere gevallen kan beter een beroep worden gedaan op de HER-subsidie (bij innovaties gericht op kostprijsverlaging) of de MOOI-subsidie (voor grootschalige innovatieprojecten).

Subsidiabele thema’s

In 2021 is subsidie mogelijk voor projecten die passen binnen de volgende thema’s:

Thema 1 – Sluiting van industriële ketens (MMIP 6):

 • circulaire kunststoffen;
 • biobased grondstoffen voor producten en transportbrandstoffen;
 • circulaire non-ferro metalen;
 • CCU (Carbon Capture and Usage)
 • CCS (Carbon Capture and Storage)

Thema 2 – Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem (MMIP 7):

 • warmte-hergebruik, -opwaardering en -opslag;
 • maximering van proces-efficiëntie;
 • diepe en ultradiepe geothermie voor industrie;
 • toepassing klimaatneutrale brandstoffen;
 • systeemconcepten voor warmte en koude.

Thema 3 – Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen (MMIP 8):

 • productie waterstof, moleculen en innovatieve hernieuwbare brandstoffen;
 • flexibilisering en digitalisering;
 • radicale procesvernieuwing;
 • maatschappelijke implicaties van industriële elektrificatie.

Thema 4 – Klimaatneutrale brandstoffen voor de lucht- en scheepvaart:

 • productie van geavanceerde biobrandstoffen;
 • productie van synthetische brandstoffen.

Subsidiebedragen, budget en aanvraagtermijn

De aanvraagronde van de subsidie ‘TSE Industrie’ start op 6 juli en loopt tot en met 14 september 2021. Na de deadline worden alle aanvragen vergeleken; de beste projecten krijgen subsidie. Het indienen van een subsidieaanvraag kan alleen als samenwerkingsverband: dat moet bestaan uit minimaal één bedrijf (en verder bijvoorbeeld een onderzoeksorganisatie of kennisinstelling). De subsidie vergoedt zo’n 25-80%  van de projectkosten en kan oplopen tot 500.000 euro per project. Het totale subsidiebudget voor deze ronde bedraagt 6,63 miljoen euro.

Meer nieuws

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer
VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze...

Lees meer
Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81