Hoever zijn de plannen voor de opschalingssubsidie voor schone waterstofproductie?

In de praktijk wordt er al een tijdje reikhalzend naar uitgezien: het nieuwe Nederlandse ‘opschalingsinstrument’ voor waterstofproductie via elektrolyse. Recent verscheen de concept-subsidieregeling, samen met een internet-consultatie. In dit artikel geven we een update: hoe gaat de regeling eruit zien? En wie kunnen de subsidie straks aanvragen (en… wanneer)?

Waarover gaat dit ‘opschalingsinstrument’ voor waterstof?

De plannen voor een nieuw opschalingsinstrument voor waterstof komen niet uit de lucht vallen. Waterstof kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van onze klimaatdoelen. Maar dan moet het wel gaan om schone, duurzaam geproduceerde waterstof. Om daarvoor te zorgen steekt het kabinet 250 miljoen euro in dit opschalingsinstrument, dat subsidies gaat verstrekken voor de bouw van enkele waterstoffabrieken (‘elektrolysers’).

Begin dit jaar schreven we al over deze plannen (zie dit artikel). De subsidieregeling is nog steeds in voorbereiding, maar recent verscheen al wel de concepttekst. Daarmee krijgen belangstellenden de kans om hun reactie te geven op de beoogde plannen (via een zogeheten ‘internetconsultatie’).

Hoe ziet de beoogde subsidieregeling eruit?

De ‘Subsidie opschaling waterstofproductie via elektrolyse’, dat wordt waarschijnlijk de naam van het opschalingsinstrument. De plannen komen kortgezegd hierop neer:

  • De doelgroep bestaat uit bedrijven met belangstelling om een productie-installatie voor waterstof (elektrolyser) te bouwen. Zij kunnen de subsidie aanvragen door het uitbrengen van een ‘bod’ (een uitleg van de subsidiesystematiek volgt in de volgende paragraaf).
  • Subsidie is alléén mogelijk voor de bouw van elektrolysers met een nominaal elektrisch input-vermogen van minstens 0,5 MW en maximaal 50 MW. Verder moet de installatie bestemd zijn voor waterstofproductie op 30 bar (extra compressie is wel toegestaan, maar… valt buiten de subsidie).
  • De beoogde installatie moet in Nederland waterstof produceren op basis van duurzame energie (zoals wind- of zonneparken). Als de installatie óók niet-hernieuwbare waterstof produceert, moet de broeikasgasemissiereductie van de geproduceerde waterstof ten minste 70% bedragen.

Subsidiesystematiek, budget en aanvraagrondes (tenders)

De subsidie is bedoeld als bijdrage voor investerings- en exploitatiekosten. De verdeling van de subsidieverdeling lijkt op de systematiek van de SDE++ regeling, en verloopt in eerste instantie op volgorde van rankschikking. De doelgroep van de nieuwe regeling kan subsidie aanvragen voor een bepaald ‘rangschikkingsbedrag‘ (gevraagde subsidie per MW). Het project met het laagste rangschikkingsbedrag ontvangt als eerste subsidie, daarna volgt nummer 2, etc.

In de huidige plannen is sprake van een subsidiebudget van 250 miljoen euro. Het kabinet wil dat inzetten voor de bouw van 2 tot 5 elektrolyse-installaties (en evenzoveel subsidietoekenningen). Dit is uiteraard een tegenvaller voor partijen die hadden gehoopt op méér. Het is mogelijk dat er later nieuwe rondes zullen volgen met extra budget, maar daarvoor zijn nog geen concrete plannen.

Wanneer gaat de subsidieregeling open voor aanvragen?

De exacte startdatum van de nieuwe regeling en de start van de tender staat nog niet vast. Aanvragen kan waarschijnlijk pas per 1 januari 2023, maar mogelijk ook al rond eind 2022 (‘kort voor de jaargrens’). Dit zal mede afhangen van de Europese goedkeuring.

Over eventuele verdere tenders (of mogelijke budgetaanvullingen) is op dit moment nog niets bekend. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen op dit gebied. Belangstellenden kunnen zich inschrijven op de maandelijkse EGEN-nieuwsbrief, of ons volgen op LinkedIn.

Partijen die input willen geven op de concept-subsidieregeling: de bijbehorende internetconsultatie loopt nog tot 28 augustus 2022 en staat hier (alleen in het Nederlands).

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

De experts van EGEN zijn goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Of het nu gaat om innovaties, praktijkexperimenten of subsidiemogelijkheden. Partijen die werken aan nieuwe waterstof-innovaties zijn wij graag van dienst. Ook hebben wij veel ervaring met het uitvoeren van broeikasgasemissiereductie-berekeningen. Meer weten over onze dienstverlening? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via het contactformulier hieronder.

Meer nieuws

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer
VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze...

Lees meer
Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81