Tijdelijk opschalingsinstrument waterstof via elektrolyse opent pas later dit jaar

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de nieuwe subsidieregeling ‘Tijdelijk opschalingsinstrument waterstof via elektrolyse’ opgelet! De voorbereidingen en consultatierondes zijn in volle gang, de eerste contouren van de regeling zijn zichtbaar, maar er zijn wel vertragingen. Vanuit de Europese Commissie zijn de uitgangspunten nog niet helder en is er nog geen goedkeuring. Vermoedelijk gaat de regeling daarom pas open in de tweede helft van 2022.

Achtergrond

Verduurzaming met waterstof zal in de energietransitie een onmisbare factor zijn. Vanwege de unieke positie van Nederland biedt deze transitie volop kansen voor uiteenlopende sectoren. Om hierop in te spelen, bereidt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een nieuwe subsidieregeling voor: het ‘Tijdelijk opschalingsinstrument waterstof via elektrolyse’. Dit doet het samen met andere ministeries en stakeholders van het klimaatakkoord, zoals de Topsector Energie.

Wat weten we al over de nieuwe regeling?

Het doel van de nieuwe subsidieregeling is het realiseren van meerdere waterstof(demonstratie)projecten om in de toekomst te komen tot kostenreductie en opschaling. Ook wil het ministerie hiermee de vraag naar waterstof in alle sectoren stimuleren. Enkele highlights van de nieuwe regeling (onder voorbehoud):

  • Het beschikbare subsidiebudget voor de eerste ronde is 250 miljoen euro. In de komende jaren volgen er meerdere rondes.
  • Bij de eerste generatie projecten zal het waarschijnlijk gaan om elektrolysers met een productiecapaciteit tot 50 MW.
  • Subsidie wordt verstrekt voor zowel investerings- als operationele kosten.
  • De regeling is een tender, waarbij alleen de beste projecten subsidie krijgen. De rangschikking zal waarschijnlijk plaatsvinden op basis van kosteneffectiviteit van de capaciteit (euro’s subsidie per MW van de elektrolyser).
  • De subsidieregeling lijkt op de DEI+/SDE++ en wordt alleen opengesteld voor waterstofprojecten.
  • Er is geen fasering: er is één openstellingsdatum en één sluitingsdatum.
  • Voor de elektrolyser dient een vergunning te zijn verleend die niet onherroepelijk hoeft te zijn. Nog niet zeker is of dit zowel op het milieudeel als op het bouwdeel betrekking zal hebben.

Consultatierondes: wat worden de eisen?

In de eerste helft van januari organiseerde RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een tweetal consultatiebijeenkomsten voor de nieuwe subsidieregeling. Eerdere consultaties vonden plaats in januari en juni 2021. Uit deze rondes is gebleken dat nog onduidelijk is hoe in de regeling zal worden omgegaan met bepaalde eisen:

  • Worden er specifieke eisen gesteld aan de gebruikte hernieuwbare elektriciteit voor projecten met een netkoppeling of een directe koppeling?
  • Worden er eisen gesteld aan de beperking van de vollasturen (SDE++ methode als uitgangspunt), waarbij dus de elektrolyser moet worden uitgezet buiten de subsidiabele uren?

Dit laatste is ongunstig voor de businesscase, wellicht komt batterij-opslag dan als deeloplossing in beeld. Er wordt nog overwogen om batterij-opslag subsidiabel te laten zijn in de nieuwe subsidieregeling.

Openstelling vertraagd

De discussie over duurzaamheidseisen, de uitwerking van definities en voorwaarden en de publicatie van de Delegated Act door de Europese Commissie duren langer dan verwacht. Dit heeft logischerwijs gevolgen voor de planning van het ‘Tijdelijk opschalingsinstrument waterstof via elektrolyse’. Vermoedelijk wordt de nieuwe regeling, na goedkeuring van de EC, pas in de tweede helft van 2022 opengesteld.

Via onze website en nieuwsbrief houden wij je op de hoogte!

Meer nieuws

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81