DEI+ subsidie 2022 zoekt pilots en demoprojecten

Gepubliceerd op: 7 april 2022 | Laatst bijgewerkt op: 3 juni 2022

Sinds begin april loopt er weer een nieuwe aanvraagronde van de DEI+ subsidie. De afkorting staat voor ‘Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie’. De DEI+ regeling biedt aantrekkelijke subsidiekansen voor partijen die werken aan nieuwe innovaties en pilots. In dit artikel vertellen we meer over de voorwaarden en het aanvragen van deze populaire subsidie.

DEI+ is bestemd voor pilots en innovatieprojecten

De DEI+ regeling ondersteunt innovatieve projecten op het gebied van klimaat en milieu. De subsidie is bedoeld voor innovatieprojecten in de vorm van een pilot- of een demonstratieproject:

  • een pilot-project moet betrekking hebben op een nieuw experimenteel product (met experimentele ontwikkeling en tests in een praktijkomgeving)
  • een demonstratieproject moet betrekking hebben op een innovatie die nieuw is voor Nederland (met investeringen in de praktijktoepassing door de eindgebruiker of exploitant).

De lat ligt hier beslist hoog! Toch biedt de regeling mooie aanknopingspunten voor (primair industriële) partijen die werken aan innovaties met aanzienlijke verbeteringen op het gebied van energiebesparing of CO2-reductie. Samenwerking bij een project is toegestaan (en vaak raadzaam), maar geen verplichte voorwaarde. Belangrijker is dat het gaat om een project dat goed aansluit op de officiële subsidiethema’s, doelstellingen en voorwaarden.

Subsidiethema’s van de DEI+ in 2022

De DEI+ regeling biedt in 2022 ruimte voor projecten binnen een achttal thema’s. Het gaat daarbij om dezelfde thema’s als in 2021, namelijk:

  • Energie-efficiëntie: dit thema biedt kansen bij investeringen gericht op het verminderen van het energieverbruik bij de eigen productieprocessen van ondernemingen in de (proces-)industrie.
  • Circulaire Economie: bij dit thema gaat het om recycling en hergebruik van afval, of het vervangen van fossiele door biobased grondstoffen. Let op: er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor grote projecten (meerdere miljoenen), met name rondom het verwerken/opwerken van afvalstromen van derden.
  • Hernieuwbare energie: investeringen in zonne-energie, windenergie, aerothermie (omgevingslucht), hydrothermie (oppervlaktewater), geothermie (aardwarmte), energie uit oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas. Er zijn extra kansen voor projecten gericht op de ‘ruimtelijke inpassing’ van (zeer) grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind.
  • Lokale infrastructuur: bijvoorbeeld een innovatief lokaal stoomnetwerk of warmtenetwerk. Het moet dan wel gaan om een ‘open’ systeem, waar ook andere ondernemingen op aangesloten kunnen worden.
  • CCUS: hierbij gaat het om kansrijke pilots, die gericht zijn op afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2 (CCS/CCU). Er is geen subsidie mogelijk voor het tijdelijk of permanent opslaan van COop land, maar bijvoorbeeld wel voor pilots rondom hergebruik bij glastuinbouwbedrijven.
  • Flexibilisering van het energiesysteem: bij dit thema gaat het om pilots met innovaties op het gebied van waterstof, elektrolyse, grootschalige energieopslag, conversie van elektriciteit naar andere dragers/producten, en beter stuurbare opwekinstallaties.
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen: dit thema zoekt naar innovaties voor gebouwen of de energie-infrastructuur van een wijk, die op korte termijn zicht bieden op aanzienlijke verduurzaming van de bestaande bouw. Met goede subsidiekansen voor gemeentelijke proeftuinprojecten.
  • Overige CO2-reducerende maatregelen: dit thema heeft betrekking op overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie, de gebouwde omgeving of de elektriciteitssector. De sectoren landbouw en mobiliteit vallen buiten dit thema.

Subsidiebedragen en projectomvang

Een kansrijk DEI+ project zal doorgaans een financiële omvang hebben van minimaal 1 miljoen euro aan projectkosten. Dat is geen harde subsidievoorwaarde, maar een bruikbare ‘ervaringsregel’. De hoogte van de subsidiebijdrage ligt meestal tussen de 25% en 50% van de kosten (voor mkb’s en onderzoeksinstellingen kan dat meer zijn). Een DEI+ project mag een looptijd hebben van maximaal 4 jaar. De subsidie per project kan oplopen tot maximaal 15 miljoen euro. Alleen voor het thema ‘aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ geldt een maximum van 9 miljoen euro.

Aanvraagtermijn en budget

De DEI+ subsidie werkt met vaste aanvraagrondes. De huidige ronde staat open voor aanvragen sinds 1 april 2022. Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk zolang het budget reikt (67,6 miljoen euro) en uiterlijk tot 4 oktober 2022 (17:00 uur), of 10 januari 2023 (alleen voor projecten binnen het thema ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’).

 De subsidies worden verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Om die reden adviseren wij belangstellenden om hun projectplannen of ideeën zo snel mogelijk aan ons voor te leggen!

Belangstelling? Wij helpen je graag verder!

De DEI+ subsidieronde biedt unieke kansen voor pilot- of demonstratieprojecten gericht op energie-efficiency, CO2-reductie en andere duurzame innovaties. De energie-experts van EGEN hebben jarenlange ervaring met deze subsidie (zie bijvoorbeeld het Enexis-klantverhaal). Meer weten over de kansen binnen de DEI+ of een andere subsidieregeling? Bel 088-838 13 81 of stuur ons een kort bericht via het formulier hieronder.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81