TKI Nieuw Gas lanceert subsidieoproep voor geo-energie

TKI Nieuw Gas is op zoek naar onderzoeksvoorstellen op het gebied van geothermie en ondergrondse energieopslag. De beste voorstellen maken kans op subsidies van maximaal 500.000 euro per project. Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot en met 6 oktober 2020.

Geo-energie: geothermie en ondergrondse opslag

Geothermie en ondergrondse energieopslag worden gezien als kansrijke opties bij de transitie naar een duurzame energievoorziening. Bij geothermie gaat het om het winnen van aardwarmte uit diepere aardlagen. Bij ondergrondse energieopslag gaat het om het tijdelijk opslaan van energie (zoals waterstof, gassen, warmte of perslucht) in bijvoorbeeld lege gasvelden, aquifers, of holtes in de bodem.

Subsidieoproep voor onderzoek naar geo-energie

Geo-energie biedt naast kansen ook veel uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, milieu en kostenreductie. Dit vraagt om veel onderzoek en innovaties. Om daarbij te helpen publiceert TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie elk jaar één of meerdere subsidieoproepen (calls) op het gebied van geo-energie. In 2020 gaat het om één enkele call waarbij partijen onderzoeksvoorstellen kunnen indienen voor onderzoeksprojecten, gericht op het gebruik van de diepe ondergrond voor duurzame energiewinning (zoals geothermie) en energieopslag. Het kan gaan om onderzoek binnen de hele keten: dus van de ‘exploratie’ van het potentieel van de ondergrond, tot de integratie in het totale energiesysteem.

Wat zijn de mogelijke onderzoeksthema’s?

Onderzoeksvoorstellen moeten in ieder geval aansluiten op één of meer van de volgende thema’s:

  • Geologische karakterisering (met name gericht op nieuwe exploratietechnieken voor een goede karakterisering van de ondergrondse geologie, en de daarbij behorende onzekerheden)
  • Reservoirontwikkeling (kennis en technieken voor winning en opslag van ondergrondse energie, het minimaliseren van productierisico’s en kosten, en een langere levensduur van reservoirs)
  • Boren en putafwerking (geavanceerde technologie voor ondergrondse putten, met extra aandacht voor kostenreductie, langere levensduur, hergebruik en productie op dieptes dieper dan 4 km)
  • Productiviteit en operationele aspecten (zoals aanpak van productie- en transportproblemen door corrosie, aanslag en onverwachte drukken, en nieuwe technieken voor productiemonitoring)
  • Energiesysteemintegratie (techno-economische studies naar energiesystemen die bestaan uit meerdere duurzame energiebronnen, zowel onder- als bovengronds met bijvoorbeeld wind- of zon)
  • Ontmanteling en abandonnering (afsluiten van oude putten voor gas- en oliewinning, rekening houdend met latere nieuwe toepassingen, zoals geothermie of opslag van energie of CO2)
  • Maatschappelijke vragen (met name gericht op geproduceerd water, reductie van geluid en trillingen, en het terugdringen van broeikasgassen bij winnings- en opslaglocaties).

Binnen deze onderwerpen ligt de nadruk op slimme oplossingen die de toepassing van geothermie of van niet-fossiele energieopslag bevorderen. Het gaat dan vooral om onderzoek naar innovaties die obstakels wegnemen, als ook om exploratie/voorstudies, ontwikkeling, realisatie en productie. Daarnaast wordt gezocht naar slimme combinaties van geothermie en/of ondergrondse energieopslag met andere activiteiten die bijdragen aan de energietransitie (zoals CO2-opslag).

Budget en hoogte van de subsidiebijdrage

Voor de subsidiecall is een budget beschikbaar van 2,5 miljoen euro (afkomstig uit de PPS-toeslag). De subsidie per onderzoeksproject bedraagt maximaal 500.000 euro. De hoogte van de subsidiebijdrage hangt af van de projectkosten. Ter indicatie: doorgaans gaat het bij de PPS-toeslag om een subsidiepercentage van 25% bij experimenteel onderzoek, 50% bij industrieel onderzoek, en 75 tot 85% bij fundamenteel onderzoek. Afwijkingen zijn echter mogelijk.

Over de aanvraagprocedure

Alleen samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen: een consortium moet bestaan uit minimaal één bedrijf en één erkende onderzoeksinstelling. De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen: tot en met 6 oktober 2020 (17.00 uur) kunnen belangstellenden een vooraanmelding doen via een ‘Expression of Interest’. Indien deze als voldoende wordt beoordeeld kan de inzender een volledig projectvoorstel aanleveren (van 13 oktober tot en met 24 november 2020, 17.00 uur).

Tot besluit nog enkele belangrijke handreikingen:

  • Het project moet een Nederlandse scope hebben, een looptijd van maximaal vier jaar, en moet betrekking hebben op een technologie gerelateerd aan Technology Readiness Level (TRL)3 – TRL6.
  • Verder mag het project géén betrekking hebben op ondiepe geothermie (tot 1500 meter), productie van fossiele energie (met name aardgas en aardolie), of op energieopslag tot een diepte van 500 meter of minder. Er gelden geen beperkingen ten aanzien van de maximaal toegestane diepte.

Meer nieuws

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer
VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze...

Lees meer
Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81