Subsidie HER+ stimuleert betaalbare CO2-reductie

17/02/2021

De HER+ subsidie biedt kansen voor stevige samenwerkingsprojecten rondom de ontwikkeling of demonstratie van innovaties en technieken die kunnen resulteren in beter betaalbare CO₂-reductie in 2030. In april start een nieuwe aanvraagronde, met een budget van 50 miljoen euro.  

Achtergrond en doel van de HER-subsidies

De HER-subsidie bestaat al meerdere jaren. Oorspronkelijk stonden die letters voor ‘Hernieuwbare Energie’. In 2020 werd de regeling omgedoopt tot subsidieregeling ‘Hernieuwbare energietransitie’ (HER+). Het doel van de regeling: het aanjagen van nieuwe innovaties, die resulteren in meer duurzame energie en CO₂-reductie. De nadruk ligt daarbij sterk op zaken als kostenreductie, kostenefficiëntie en betere betaalbaarheid. De HER+ subsidie is onderdeel van de TSE-regeling (Topsector Energiesubsidies).

Welke projecten passen binnen de HER+ ?

Een HER+ subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

  • het goedkoper maken van zogenaamde ‘SDE++ technieken’ (dit zijn CO₂-reductietechnieken die vallen binnen de SDE++ regeling), waardoor deze minder subsidie behoeven van de SDE++;
  • beter betaalbare windproductie op zee;
  • meer CO₂-reductie via het gecombineerd opwekken en opslaan van duurzame energie;
  • meer CO₂-reductie door het op decentraal niveau combineren van de opwekking en slimme regeling (smart grids) van hernieuwbare energie;
  • meer CO₂-reductie via innovatieve technieken voor zonnewarmte, zon-PV (kleinschalige, of off-grid), ondiepe bodemenergie, of buitenluchtwarmte.

Subsidievoorwaarden en handreikingen

Om de HER+ subsidie te kunnen aanvragen moet een project passen binnen een van de vijf bovenstaande thema’s. Bovendien gelden er verschillende bijkomende voorwaarden. We noemen de belangrijkste:

  • Een innovatieproject moet bestaan uit onderzoek, ontwikkeling of demonstratie (of een combinatie hiervan). De beste kansen maken projecten met een TRL-fase 6, 7 of 8 (praktijktoepassingen en demonstraties). Maar ook prillere projecten in TRL-fase 4 of 5 worden niet bij voorbaat uitgesloten (zoals prototypes en pilots).
  • Het project moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband. Dit moet bestaan uit minstens één onderneming. De inbreng van de deelnemers moet evenwichtig zijn verdeeld. De HER+ subsidie biedt vooral kansen voor grootschalige meerjarige innovatieprojecten.
  • De beoogde innovatie moet zorgen voor een betere betaalbaarheid ten opzichte van bestaande technieken (aantoonbaar met berekeningen). Dit voordeel kan soms ook zitten in het realiseren van extra CO₂-reductie (bijvoorbeeld via innovaties die zorgen voor een grote schaalsprong, of die een techniek toepasbaar maken bij nieuwe doelgroepen).

Subsidiebedragen en aanvraagtermijnen

De nieuwe aanvraagronde van de HER+ subsidie opent op 1 april 2021 en loopt tot uiterlijk 31 maart 2022. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst en zolang het budget reikt (50 miljoen euro). Er loopt overigens ook nog een oude HER+ ronde (sluitingsdatum 31 maart 2021). De HER+ subsidie vergoedt 25% tot 80% van de goedgekeurde projectkosten, en kan oplopen tot een subsidie van 6 miljoen euro per project.

More news

New VEKI grant round will start soon

New VEKI grant round will start soon

Do you want to take CO2 reducing measures within your company that have been proven to work? Then you may be eligible for the Accelerated Climate Investments in Industry (VEKI) grant. A new grant round is expected to start within a few weeks. The VEKI grant in brief...

read more

Contact

Want to know more?

How can we help you? Contact us or send us a message for a quick response.

E-mail address
info@egen.green

phone number
+31 (0)88 838 13 81